آموزشگاه زبان های خارجی فروز Forouz institute

قوانین آموزشی

زبان آموزان گرامی ملزم به رعایت قوانین آموزشی مؤسسه در ساعات آموزشی خواهند بود:

1. ثبت نام زبان آموزان تا پرداخت کامل شهریه قطعی نخواهد بود.

2. تغییر ساعت کلاس یا انصراف از آن پس از تشکیل کلاس امکان پذیر نبوده و شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

3. زبان آموز موظف است رسید پرداخت شهریه را تا پایان ترم نزد خود نگه دارد.

4. انصراف از کلاس قبل از تشکیل آن موجب کسر 20% از شهریه می گردد.

5. حد نصاب نمره برای قبولی در ترم های مقدماتی بالاتر از85 و برای ترم های پیشرفته بالاتر از 80 می باشد.