آموزشگاه زبان های خارجی فروز Forouz institute

مقررات انضباطی

زبان آموزان عزیز ملزم به رعایت کلیه مقررات انضباطی مؤسسه در ساعات آموزشی خواهند بود:

1 . رعایت کامل حجاب اسلامی و پوشش مقنعه برای کلیه زبان آموزان

2 . عدم استفاده از تلفن همراه در ساعات کلاس

3 . حضور به موقع و بدون تآخیر در کلاس. برای تاخیر کمتر از 10 دقیقه, 1 نمره از 10 نمره حضور در کلاس کسر خواهد شد و بیش از 10 دقیقه تاخیر، غیبت محسوب خواهد شد.

4 . اساتید مؤسسه مجاز به محاسبه تاخیرهای غیرمجاز و بیش از حد زبان آموزان بعنوان غیبت هستند.

5. در صورت غیبت بیش از3 جلسه زبان آموز حق شرکت در آزمون پایان ترم را نخواهد داشت؛ اما می توتند تا پایان ترم در کلاس ها حضور داشته باشد.

6 . توجه به قوانبین و مطالب موجود در بورد اطلاع رسانی آموزشگاه