آموزشگاه زبان های خارجی فروز Forouz institute

هدف از تعیین سطح

هدف از تعیین سطح؛ سنجش دانش زبانی متقاضیان ثبت نام و مشاوره آموزشی است که توسط مدیران آموزشی و کارشناسان مربوطه انجام می شود.

آگاهی از نحوه ثبت نام این امکان را برای متقاضیان فراهم می سازد که پس از برگزاری آزمون تعیین سطح و مشخص شدن سطح خود جهت تکمیل ثبت نام اقدام نمایند.